Om os

Historie

Efter 1.verdenskrig blev der i Broager forsøgt på at oprette en vandforsyning. Der gik dog mange år før det blev en virkelighed, da der manglede de økonomiske midler.

1922Broager Borgerforening oprettes, og de var interesserede i at etablere en vandforsyning. De indhentede et tilbud på 70.000,00 kr., men pga. en dårlig økonomi, måtte man opgive.

1929 - Det var en meget tør sommer, hvor næsten alle byens brønde og boringer løb tør for vand. Igen overvejede man at oprette en vandforsyning, og her blev C.H. Clausen drivkraften. Den 17. oktober samme år blev det første møde holdt med ingeniørfirmaet Knudsen & Lyngby som rådgiver. Derefter blev der afholdt et borgermøde for at vælge et udvalg, og der blev valgt i alt ni medlemmer.

Den 25. oktober blev det første forretningsudvalgsmøde afholdt, og C.H. Clausen blev valgt som formand.

Den 16. december blev der indkaldt til stiftende generalforsamling, og her vedtog man at oprette Andelsselskabet Broager Vandværk. Der blev valgt fem bestyrelsesmedlemmer med Hans Dirksen som formand.

Bestyrelsen fik til opgave at indhente tilbud til stiftelse af et vandværk, og det kom til at lyde på 47.000,00 kr. Der blev oprettet en tegningsliste, hvor prisen for en køkkenhane var på 40,00 kr. og en ekstra hane var på 10,00 kr.

 1930 - Den 27. marts blev den første generalforsamling afholdt.Fra 1930 - 1931 blev der afholdt i alt 73 bestyrelsesmøder. Efter flere boreforsøg fandt man tilstrækkelig vand ved enden af Mejerivej, ved             Mølmark, og man valgte at installere et hydroforanlæg. Den 6. november udstedes byggetilladelsen til det nye pumpehus.

Hans Dirksen lånte Broager Vandværk penge til opførsel af pumpehuset.

 

1931 Den 31. januar blev der holdt rejsegilde. Prisen for murerarbejde var 3.524,00 kr., med en timeløn på 1,05 kr. Den 24. februar blev det første vand pumpet ud i rørene.

 

1933 - Vandværket gik sin gang, men i dette år var der vandmangel, og det gav anledning til               forskellige nørdforanstaltninger. Der blev udført en ny boring ved Mølmark på en dybde af 133 meter, men uden resultat, og man klarede sig et par år endnu.

 

1935 - Der blev boret efter vand ved Nejsvig, men også uden resultat. Den 25. maj vedtog man, at der skule bores efter vand nord for landevejen Frydenlund - Egernsund (Brovej). Arealet tilhørt Broager Menighed.

Den 28. august tog man den nye boring i brug, og der blev opført et pumpehus, hvorefter der blev holdt rejsegilde den 5. november. Boringen ved Mølmark bliv kun brugt om sommeren til levering af vand til mejeriet.

 

1937Vandforsyningen kørte med små driftsforstyrrelser, og den 21. oktober købte bestyrelsen arealet ved Brovej af Broager Menighedsråd.

 

1938 - Der var 172 andelshavere og et forbrug på 36.000 m3 årligt. Under 2. verdenskrig måtte man klare sig med benzinmotor ved hyppige strømudfald. De tyske soldater skulle betale vandafgift på 10 øre pr. hest om måneden.

 

1942 - Vandtilførelsen fra boringen ved Brovej svigtede, og problemet blev løst ved at spare på vandet.

 

1943Vandforsyningsanlægget ved Brovej fungerede upåklageligt, men Mølmark pumpestation havde mange driftsforstyrrelser.

 

1945 - Der var 213 andelshavere med et forbrug på 50.000 m3 årligt. Igen kneb det med vandtilførelsen, og man overvejede endda at bruge vandet fra Loddenmose. Det var en uøkonomisk idé, da vandet var stærkt forurenet. Man klarede problemet ved igen at spare på vandet.

 

1948 - Der opføres et vandværk ved Brovej.

 

1952 - Der er nu 258 andelshavere, hvoraf 2/3 med indlagt WC og et forbrug på 70.000 m3            årligt.

 

1955 - Den 9. marts ønskede Hans Dirksen efter 25 år som formand, ikke genvalgt. Den tidligere kasserer S.M. Damgaard, der var med  i bestyrelsen siden 1934, blev ny formand. Ligeledes blev højdebeholderen på bakken ved Vemmingbund opført samme år. S.M. Damgård var 41 år i Vandværkets bestyrelse.


1956 - Vandværket har 25 års jubilæum.

 

1957 - Der bores efter vand ved Vemmingbund med et godt resultat.

 

1958 - Vemmingbund Vandforsyningsselskab etableres og køber vand ved Broager Vandværk.

 

1960 - Boringen ved Cathrinesminde blev solgt til teglværksejer Normann Jensen.

 

1961 Der blev udført en ny boring ved Brovejsværket (boring nr. 169.266). Vandværket havde nu 355 andelshavere og et årligt forbrug på ca. 150.000 m3, hvoraf ca. 10.000 m3 gik til Vemmingbund.

 

1963 - Der var 410 andelshavere, der brugte 150.000 m3 årligt, og dette forbrug var optakt til nye boringer. En boring ved Sofiedal, Dynt gav rigeligt med vand. I det kommende år kom nye andelshavere fra Smøl, Smølmark, Smølled, Brunsnæs, Busholm, Illerstrandvej og Nybøl Nor for blot at nævne nogle. Nyt vandværk ved Brovej blev opført.

 

1965 - Der blev igen udført en boring ved Brovejsværket (boring nr. 169.350).

 

1969 - Der var 590 andelshavere med et årligt forbrug på 200.000 m3.

 

1971Vandværket Sofiedal (Dyntværket) blev opført.

S.M. Damgaard fratræder efter 41 år i vandværkets virke og Carl Blomgren overtager formandsposten.

 

1973 - Man tog en ny boring ved Vemmingbund i brug, og det første vandværk i Mølmark blev solgt. Der blev etableret vandforsyning til Brunsnæs og Illerstrand.

 

1974 – Højdebeholderen blev udvidet med 300 m3, så kapaciteten var nu på 500 m3.

 

1979 - Væksten af byen fortsatte, så værket havde nu 1068 andelshavere med et årligt forbrug på 500.000 m3. Dyntværket blev udvidet og rådere nu over seks filterkamre á 15 m3. Værket rådede også over fire boringer, to ved Nørrelandevej (Brovejsværket), en ved Vemmingbund og en ved Sofiedal (Dyntværket). Derudover havde de to moderne vandværksbygninger og to rentvandsbeholdere.

 

1981 - P.A. Petersen overtog formandsposten efter afdøde Carl Bromgren..

  

1986 - Der blev udført 2 nye boringer ved Vemmingbund, en på 51 m og én på 71 m.

 

1988 - Kommunen opkrævede vandafledningsbidrag fra 1. januar.

 

1998 - P.A. Petersen fratrådte på grund af sygdom. Næstformand J.O. Overgaard overtog formandsposten.

 

2001 - Brovejsværket  blev lukket den 1. marts på grund af forurening med MTBE og BAM. MTBE er et stof der tilsættes oktan 98, og det var kommet i vandet pga. nedsivning fra Q8 tanken. BAM er 2,6 dichlorbenzamid, og er et nedbrydningsmiddel fra dichobenil, som er det aktive stof i ukrudtsmidlet Prefix og Casaron.

De efterfølgende undersøgelser viste, at der var løbet mellem 40.000 - 50.000 ltr. benzin i undergrunden gennem flere år.

Brovejsværket blev nedlagt og oprensningen af undergrunden blev foretaget af Q8.

 

2002 - Den 4. februar indgik Broager Vandværk et samarbejde med Broager Fjernvarme, som fra dags dato overtog driften og det administrative arbejde.

Hermann Johannsen overtog formandsposten den 9. april.

 

2003Næstformand Hans Erik Hagensen udtrådte af bestyrelsen på grund af sygdom, Finn F. Jonasson overtog posten.

 

2004Broager Vandværk havde nu 1549 andelshavere og et årligt forbrug  på 226.362 m3.

Udfra disse tal, sammenlignet med året 1979, hvor der var 1058 andelshavere med et forbrug på 500.000 m3, ses det , at der spares mere på vandet i 2004 end dengang. Efter mange overvejelser vedtog man at nedrive Brovejsværket og en del af grundstykket prøvede man at sælg til amtet i forbindelse med den påtænkte rundkørsel.

Bestyrelsen lavede et nyt logo og Vandværket fik sit eget brevhoved og brevpapir med et slogan på nederste line ” Vand er livets kilde / skån miljøet”.

 Historie8Vandværkets nye logo

Vand er livets kilde / Skån miljøet

Broager Vandværks slogan

2005Nu var Vandværket op på 1565 forbrugere og en solgt vandmængde på 225.103 m3. Vandværket skulle leve op til de myndighedskrav omkring ”Kontrol af Vandmålere i drift” og havde derfor udskiftet 300 måler og arbejdet fortsatte i år 2006.

Kontrol af drikkevandet: Vandværket blev pålagt at udføre 8 analyser pr. år og en kontrol af    boringer hver 4.år.

Det nye Fællesregulativ trådte i kraft den 20-04-2005.

Efter at bestyrelsen havde rådført sig med et rådg. Ing. Firma som anbefalede at bygge et nyt Vandværk idet det blandt andet ville give store forsyningsvanskeligheder under ombygning og at Dyntværket var meget nedslidt.

Broager Vandværk havde fra Sønderjyllands Amt modtaget en Indsatsplan til beskyttelse af de nuværende boringer.

 

2006 -1581 forbrugere og en solgt vandmængde på 232.628 m3 i år. For at beskytte de nuværende boringer, besluttede bestyrelsen at det økonomisk mest forsvarlige måde er, at Vandværket købte arealet som skulle udlægges til nærzonen, idet der på dette areal ikke må bruges noget form for gødning eller drives intensiv landbrug.

Det ville så være en god ide at bygge det nye Vandværk på dette areal. Men det fik man afslag på, idet arealet ligger under Dybbølfredningen.

Bestyrelsen købte derefter en del af matr. nr. 1266 af gdr. Jens Lehmann.

Grundstykket ved det nedlagte Brovejsværk blev delvist solgt til Sønderjyllands Amt. Resten af jorden som blev tilovers efter etablering af den planlagte rundkørsel, er der aftalt at Broager Menighed (som ejer marken ved siden af) køber jorden.

Foreningen af Vandværkerne i Danmark  havde opfordret alle Vandværker i den nye Sønderborg Kommune, at danne et Vandråd som skal være en paraplyorganisation for hele storkommunen.

Bestyrelsen for Broager Vandværk har dog besluttet ikke at være med i første omgang, man vil se hvor nyttig vandrådet vil være.

 

2007Nu havde Vandværket 1594 forbrugere og solgt en vandmængde på 229.557 m3. Bestyrelsen købte nu 6,24 ha. jord af Broager Menighedsråd. Nærzonen skulle dog kun være på 4,25 ha Menighedsrådet ville ikke stå med de resterende 1,99 ha,. dem solgte Vandværket så til gdr. Jens Lehmann. De 4,25 ha. bliver  hermed forpagtet til vedvarende græsning.

Bestyrelsen fik tilbud på et nyt Vandværk og prisen  for Råhuseentreprisen var på 2.219.391,00 kr. For proces og maskinudstyr blev prisen på 2.240.00 kr. Begge priser var ekskl. moms. Dertil kom udgifter ved jordkøb, honorar til arkitekt og ingeniørfirmaet plus udgifter ved omkobling af alle forsyningsledninger til det nye værk. Så alt i alt  en udgift på ca.6.600.000,00 kr. ekskl. moms.

 

 

Den 1.januar 2007 trådte den nye kommunalreform i kraft, Broager Kommune blev ned lagt og kom under Sønderborg Kommune.


2008 - Vandværket havde nu 1600 forbrugere og solgt en vandmængde på 218.318,00 m3.
Den 13. august 2008 blev der holdt opstartsmøde på det nye Vandværk. Værket blev sat i drift men kunne først levere vand til forbrugerne den 27-10-2008 idet vandkvaliteten først skulle være i orden.
Der var etableret mulighed for at indtaste målerdata via Vandværkets hjemmeside, af vores forbrugere.

I december blev Dyntværket nedlagt og fjernet, men arealet og selve boringen bibeholdets.

Højdebeholderen blev ligeledes fjernet, men det viste sig at det jord højdebeholderen var placeret på, ikke var tinglyst at Broager Vandværk ejede jorden.
I sin tid lavede man en ”ko-handel” med de daværende ejere, den ene fik en gratis markhane og den anden et lille stykke jord ved Brovejsværket i stedet for fik vandværket jorden.


2009 - Den solgte vandmængde var på 206.597 m3 af nu 1603 forbruger.
Bestyrelsen holdt den 5 juni indvielse af det nye værk. Det blev et vellykket arrangement.
Den sene indvielse skyldtes at man ønskede godt vejr, idet de mange besøgende ikke kunne være indenfor i det nye Værk.
Folketinget havde med vandsektorloven bevirket, at vandværkerne ikke længere havde så frie hænder.
Vandværkerne som behandler/leverer mere end 200.000 m3 vand årligt, har pligt til at melde sig til Forsyningssekretariatet (en underafdeling af Konkurrencestyrelsen)
Forsyningssekretariats drift skal finansieres af de omfattende vandværker og medfører at der skal på nuværende tidspunkt indbetales 31.000,00 kr. årlig og en førstegangs etableringsgebyr på 14.000,00 kr.


2010 - En tilgang på 1 forbruger, så nu er Vandværket op på 1604 forbruger og en solgt vandmængde på 202.953 m3.
Vandværket har haft et større svind end tilladt og det skyldes nogle store rørbrud.

Den 17 juni blev der afholdt samarbejdsmøde med bestyrelsen af Broager Fjernvarme, her blev samarbejdsaftalen forlænget med 5 år til den 1. marts 2017.

Ledningsregistrering var nu udført med ca. 80 %.

Bestyrelsen skulle snart tage beslutning om der skulle etableres fjernaflæsning af vandmålerne.


2011 - I alt 1610 forbrugere med en solgt vandmængde på 200.4656 m3.
Også selv om forbrugerantal stiger sælger Vandværket mindre vand, det skyldes prisen på vand/ statsafgift og afledningsafgift som nu er lidt over 50,00 kr. pr. m3.
Efter de foretagende vandanalyser leverer Broager Vandværk godt drikkevand. Broager Vandværks bestyrelse består nu af følgende personer: Hermann Johannsen som formand, Poul Erik Nissen som næstformand, Walther Jacobsen som sekretær, Svend Aage Sørensen og Ole Jensen som bestyrelsesmedlemmer og som suppleanter Kim Jensen og Alex Villadsen.

Broager Vandværks nærzone på 4,25 ha, blev forpagtet til gdr. Carsten Lehmann. Det viste sig dog at det ikke var uden problemer idet forpagteren etablerede en vej / en udkørsel til Dyntvej og det på Vandværkets areal. Sagen blev meldt til Sønderborg Kommune og der kom et påbud at vejen skulle fjernes omgående. Påbuddet blev sendt til ejeren af jorden og det var jo Broager Vandværk. Mere om det berettes det om senere.


2012 - Bygmester Ole Hansen arbejder med at få godkendt en ny udstykning som kaldes Mariehøj, et areal som ligger bag ved Mariegård mod vest. På dette areal ligger en ikke tinglyst forsyningsledning som går til Rideskolen, Rensningsanlægget og videre til Brunsnæs. Det bliver så Broager Vandværks opgave at fjerne denne ledning. I alt drejer det sig om 26 byggegrunde.

Alt i alt kører Vandværket uden store problemer, idet sammenarbejdet med Broager Fjernvarmeselskab giver Vandværkets bestyrelse den vished om at alle forsyningsproblemer bliver løst omgående.

Ved det årlige Miljøtilsyn fra Sønderborg Kommune på vores Vandværk og boringer var Tilsynet yderst tilfreds med forholdene.

2013 - Broager Vandværk fik problemer med en af de 4 boringer Vandværket råder over. Det drejer sig om boring DGU nr. 169-479 som skulle lukkes på grund af at den hentede vandet fra det øvre vandmagasin på en dybde af ca. 27,00 m og dens ydelse var utrolig lav. Boringen blev lukket i henhold til gældende lovgivning og det kostede 48.000,00 kr.
Efter ansøgning hos Sønderborg Kommune fik Vandværket tilladelse at etablere en ny boring, denne besked kom i december mdr.

Bestyrelsen traf beslutning om at starte op med udskiftning af vandmålerne til en ny type målere som kan fjernaflæses. Men idet udgifterne til dette er meget høj, går der nogen år inden alle målere er udskiftet.

 I juni mdr. fik Vandværket en anmodning fra Skodsbøl Vandværks bestyrelse om at blive tilsluttet til Broager Vandværks forsyningsledning.

Bestyrelsen for Broager Vandværk gik så i gang sammen med driftslederen og Vandværkets revisor at udarbejde et forslag hvordan overtagelsen kunne ske.
Dette forslag blev sendt til Skodsbøl Vandværk i december mdr.

Den 06-04-2014 ophæves forpagtningsaftalen med Carsten Lehmann dog var problemet med den ulovligt anlagte vej ikke løst endnu.

Inden for de senere år er kravene til de opgaver vandværkerne skal løse øget betydeligt. Mange opgaver kommer via ny lovgivning f.eks. beredskabsplan, kvalitetsstyring, aftaler om grundvandsbeskyttelse og nødforsyning. Derfor opfodrer Sønderborg Kommune (Vand og Jord) at der etableres et vandsamarbejde hvor vandværkerne i kommunen går sammen om at løse disse opgaver.
Det første møde desangående blev afholdt den 16. maj 2013.


2014 - Den nye boring som fik nummer DGU nr. 169-991 blev etableret i januar i en dybde på 70,00 m og prøvepumpning viste at den gav godt med vand.
Samtidig blev de andre 2 boringer i nærzonen renoveret, alt i alt kostede det Vandværket omkring 350.000,00 kr.
Efter myndighedernes godkendelse af vandkvaliteten blev den nye boring sat i drift den 25. marts og havde en ydelse på 47 m3 pr. time.
Også om det er dyrt at drive et vandværk, giver det nu en tryghed at vandforsyningen er sikret langt ud i fremtiden.

Idet der fra statens side arbejdes med så mange ting omkring vandforsyning, (alt hvad det kører godt skal jo laves om) kneb det med at få vores vandindvindingstilladelse som udløb den 31-12-2014 forlænget. Efter flere henvendelser til Sønderborg Kommune kunne man dog få tilladelsen forlænget til den 01.012.2015.

Den 12 marts 2014 afholdt Skodsbøl Vandværk generalforsamling og den 17. marts en ekstraordinær generalforsamling og det blev enstemmig vedtaget at nedlægge Skodsbøl Vandværk.
Der blev etableret forsyningsledninger til Skodsbøl, den første via Skodsbølvej med en ø 50 mm ledning til Øbjerg, den anden via Industrivej med en ø 110 mm ledning til Skræddergade.
Den 31 august lukkede Skodsbøl Vandværk og Broager Vandværk overtog forsyningen
Broager Vandværk fik hermed 132 nye forbruger og har nu pr. den 31-12-2014 1764 betalende forbruger.

 

2015 - Igen store udgifter til Broager Vandværk.
Ifm.at Sønderborg Forsyning ønsker at nedlægge nye afløbsrør i Broager vest, nærmere betegnet del af Møllegade og Industrivej med start fra IP Nielsensvej og til Stærevænget på Industrivej. Vandværkets ledningsnet på denne strækning havde det meget dårlig, så Broager Vandværk gik med til sam-gravning. 
Udgifterne til denne fornyelse af vandledningen beløb sig på 950.000,00 kr.

Nyt om Vandsamarbejde: Den 03. marts 2015 inviterer Sønderborg Kommune til et fælles møde, formålet er at lette processen, og at få diskuteret, hvordan et evt. samarbejde kan se ud.

Nu er det slut med et frivillig samarbejde, læs dertil Vandforsyningsloven § 48, stk. 1

Hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en planmæssig udbygning af vandforsyningen og sikre en hensigtsmæssig anvendelse, kortlægning, overvågning og beskyttelse af de eksisterende vandforekomster til drikkevandsforsyning, kan miljøministeren efter forhandling med de berørte kommuner og vandforsyningsanlæg påbyde kommunalt samarbejde om vandforsyningen og påbyde samarbejde mellem almene vandforsyningsanlæg.
VSL§ 48, stk.2:
Vilkårene i forbindelse med samarbejde fastsættes i mangel af enighed mellem parterne af miljøministeren efter forhandling med de berørte parter.

Bestyrelsen har allerede i november 2013 skrevet til Sønderborg Kommune at Broager Vandværk ikke har interesse i et økonomisk samarbejde idet vi i 2006 sammen med Sønderjyllands Amt har lavet en indsatsplan og har dertil haft store udgifter med køb af 4,3 ha jord omkring boringerne til beskyttelse af grundvandsmagasinet.

Men såfremt der bliver taget hensyn til og modregnet de udgifter Vandværket har haft kan forhandlinger om medlemskab tages op igen.

Igen problemer med at få vandindvindingstilladelse og det skyldes statens manglende udfærdigelse af statens vandplaner. Vi fik det foreløbig forlænget til den 01-april 2016.

For at informere vores forbrugere ved evt. lukning af forsyningsledninger ved rørbrud eller andet, har vandværket tilsluttet en UMS Servicevarsling sammen med Broager Fjernvarmeselskab.
Så nu kan vi sende en besked til alle forbrugere, såfremt der sker noget uventet. En fantastisk løsning.


2016 - Som tidligere berettet, solgte Vandværket 1300 m2 ved det tidligere Brovejsværk til Sønderjyllands Amt, til etablering af en rundkørsel i krydset Kirkegade, Brovej og Nybøl Landvej. Det er foreløbig ikke blevet til noget.

Det er en del af matrikel nr. 379 og 706 som Broager Vandværk stadig ejer 2458 m2 af.

Vådområdet med vandhul og moseareal udgør en mosaiknatur, der opfylder kriterierne for beskyttelse af naturbeskyttelseslovens § 3.

En del af dette vandhul ligger i Broager Vandværks areal.


Den 01-02-2016 har Broager Fjernvarmeselskab ansat Povl Bonde Christiansen som ny driftsleder og den tidligere driftsleder siden 1. marts 1989 Kresten Petersen stopper med udgang af året.